اسلک وکس

 

اسلک وکس چیست؟

اسلک وکس ماده ایست مرکب از وکس و روغن که ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏـﻦ ﻣﻮﺗـﻮر بوده و ﻣـﺎده اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺎراﻓﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. این محصول در فرایند تولید روغن های موتور از ماده ای به اسم لوبکات، که از پسماندهای نفت می باشد، به دست می آید. در پروسه تولید پارافین، اسلک وکس به عنوان خوراک وارد سیستم تولید شده و پس از انجام فرایندهایی نظیر روغن گیری و رنگزدایی تبدیل به محصول نهایی یعنی پارافین وکس می گردد. روغن بدست آمده در این فرایند نیز تبدیل به محصول دیگر به نام فوتس اویل می شود که دارای مصارف صنعتی فراوانی می باشد

.شرکت گسترش کار و انرژی تامین کننده ی انواع اسلک وکس با نازل ترین قیمت و بهترین شرایط تحویل هم در زمینه صادرات و هم داخلی می باشد

:کاربردها

 ….تولید انواع پارافین وکس، وازلین، برزنت ­سازی امولوسیون های وکس، عایق و

:آنالیز

 

MELTING OR CONGEALING POINT COLOR OIL CONTENT GRADE
63 DEGREE CENTIGRADE 3 5% MAX HEAVY SLACK WAX H5
61 DEGREE CENTIGRADE 3 8% MAX HEAVY SLACK WAX H8
59 DEGREE CENTIGRADE 3 12% MAX HEAVY SLACK WAX H12
55-60 DEGREE CENTIGRADE 3 MAX 8% MAX LIGHT SLACK WAX
65 DEGREE CENTIGRADE 3 MAX 25% MAX HEAVY SLACK WAX
اسلک وکس